سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان خزدوزی نژادجمالی – کارشناسی ارشد حشره شناسی
مجید فلاح زاده – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
بیژن هوشبر – کارشناسی ارشد زراعت
حمیدرضا جابری – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناس ی

چکیده:

به منظور بررسی نوسانات جمعیت شته ها یکلزا و دشمنان طبیعی غالب آنها از اسفند۱۳۸۸تاتیر۸۹ هرهفته بطور منظم درشهرستان اباده اقدام به نمونه برداری شد نمونه برداری بصورت کاملا تصادفی انجام شد درهربرنامه نمونه برداری ۳۰ بوته کلزا به ازای هرمزرعه انتخاب و شته های آنها شناسایی و به تفکیک گونه شمارش و یادداشت گردیدند سه گونه شته به نامهای شته مومی کلمBrevicoryne brassicae L شته سبزهلوMyzus persicae Sulzer وشته سبز پنبه Aphis gossipii Glover شناسایی شدند شته مومی کلم با فراوانی نسبی ۵/۵ درصد گونه غالب شناخته شد و شته های سبزهلو و سبزپنبه به ترتیب با فراوانی نسبی ۱۶/۵و۸درصد دررده های بعدی قرارگرفتند شته مومی کلم دراواخر ده سوم اسفندشته سبزهلو دراوایل فروردین و شته سبز پنبه دراواسط فروردین ماه ظاهر شدند جمعیت شته های مومی کلم و سبزهلو درنیمه دوم اردیبهشت ماه و شته سبز پنبه درنیمه اول خرداد ماه به اوج رسید و درنهایت ازنیمه دوم خردادماه با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت نسبی جمعیت هرسه گونه شته رو به کاهش رفت