سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
مریم آق آتابای – استادیار دانشگاه گلستان
شعبان شتایی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی رقیمی – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه که یک زیرحوضه ازرودخانه اترک می باشددارای روندشرقی غربی است و درکپه داغ مرکزی شمال بجنورد و شیروان واقع شده است دراین مقاله شاخصهای مرفومتریکی شامل SL,AF محاسبه گردید گسلها و شکستیگهای منطقه از باند VNIR تصویر استراستخراج شد همچنین برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی شاخصهای فاکتور عدم تقارن AF و شاخص شیب رودخانه sL محاسبه گردید میزان شاخص AF حوضه اصلی ۲۷٫۳ بدست آمده که نشان دهنده کج شدگی زیاد آن است به نظر می رسد وجود چین خوردگی درراستای موازی حوضه باعث کج شدگی آن شده است نتایج نشان میدهد بیشترین میزان شاخص aF درقسمت شمالی حوضه است و بالاترین میزان شاخص SL مربوط به محلهای تقاطع گسلها و شکستگیهای مزدوجی است که مسیر آبراهه ی اصلی را قطع می کنند نتایج این تحقیق نشان میدهد که فعالیت تکتونیکی درمنطقه بالا می باشد.