سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز سپری – دانشجوی فوق لیسانس برق( قدرت)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

استفاده از ترانسفورماتورها ی توز یع ، افزا یش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضع یتهای مختلف را بهمراه دارد..یک ی از ای ن حالته ا پدی ده رزونانس م یباشد که باعث ا یجاد اضافه ولتاژها ی فرورزونانس شد ید میشود، بدلیل استفاده از ترانسهای کم تلفات احتمال ایجاد اضافه ولتاژ فرورزونانسی بیشتر از ترانسفورماتورها ی دهه گذشته م ی باشد درشبکه ه ای توز یع دارای فیدرهای شعاعی طولانی با ترانسفورماتور های کم بار و حفاظت ف یوزی پدیده فررورزنانس بسیار مرسوم میباشد.دراین مقاله بر اساس مطالعاتی که برروی شبکه توزیع ایران انجام شده نشان خواهیم داد که کنترل و پا یش اضافه ولتاژها در شبکه امر ی ضروری است.در اینجا همچن ین نت ایح حاصل از شب یه ساز ی بکمک نرم افزارEMTP مدار و اشکال مربوطه وجود دارد.