سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
رحیم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
عمران غفاری – دانشجوی مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
زهره قاسمی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد

چکیده:

بارش عمده ترین پارامتری است که در تعریف خشکسالی به کار می رود و کمبود یا فقدان آن آستانه رخداد خشکسالی است. در این مقاله خشکسالی هواشناسی (آب و هوایی) شهر یاسوج به صورت سالیانه و فصلی با توجه به آمار بارندگی ۴۲ ساله ایستگاه یاسوج (۱۳۸۹-۱۳۴۷) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر شدت خشکسالی با استفاده از دو شاخص درصد نرمال بارندگی (PNPI) و بارندگی استاندارد شده (SPI) مطالعه گردید. نتیجه این مطالعه نشان داد چولگی داده ها در ایستگاه های مورد بررسی مثبت بوده که نشان دهنده رخداد بارش های سنگین با تعداد محدود است. در مقیاس فصلی بجز در فصل تابستان، نتایج شاخص ها از نظر تعداد تقریبا مشابه یکدیگرند و در مقیاس سالانه، نتایج دو شاخص SPI ، PNPIتقریبا مشابه یکدیگرند.