سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید آیباغی اصفهانی – کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار ازمباحث مهمی است که در برنامه ریزی شهری و شهرسازی مطرح می گردد هویت شهری وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود درایرانطبق برنامه چهارم توسعه دولت موظف به هویت بخشی به سیما و کالبد شهر و حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی م یباشد یکی از عناصر هویت ساز درشهرها نشانه های شهری یا نمادها هستند برج آزادی درایران نمونه ای از نماد ن شانه های شهری استکه معماری شاخص آن و قرار گرفتن آن در پایتخت آن را تبدیل به نمادی زیا و با اهمیت به لحاظ معماری نموده است. با توجه به نقش مهم نمادهای شهری در شکلدهی بههویت شهر و ویژگیهای خاص هویتی برج آزادی به عنوان یک نشانهشهری در پایتخت ایران در این مقاله به اختصار به بررسی و تجزیه و تحلیل این بنا از منظر هویت پرداخته شده است روش تحقیق دراین مقاله توصیفی تحلیل بوده و مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است.