سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

گودرز کیانی – کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط تغذیه معدنی با میزان رویش گونه افراپلت، دو رویشگاه غن ی و فق یر دست کاشت خالص ۲۰ ساله از این گونه واقع در حوزه تجن (استان مازندران ) انتخاب گردید . در هر رویشگاه به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک چهار پروفیل حفر و نمونه های خاک از سه لایه ۱۰-۰ ، ۳۰-۱۰ و ۶۰-۳۰ سانتیمتری برداشت شد . ضمنا در هر توده ۱۰ اصله درخت غالب انت خاب گرد ید. از هر پا یه، ده برگ از برگه ا ی آفتا بی یک سوم بالا ی تاج درخت، در چهار جهت جغر افیایی به منظور آنا ل یز عناصر درشت تغذ یهای در اواسط مرداد نمونه بردار ی شد . قطر برابر سینه، ق طر در میانه ارتفاع و ارتفاع درختان اندازه گیری شد . نمونه رویشی با استفاده از مته سال سنج نیز جهت محاسبه متوسط رویش سالیانه (قطری و سطح مقطع ) از آنها گرفته شد . برای تعیین رابطه رشد درخت ب ا عناصر غذایی موجود در خاک و برگ آنالیز همبستگی انجام شد . نتایج نشان داد که بین مقادیر عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در برگ و فسفر خاک با شاخصهای رو یش همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فسفر خاک عامل محدود کننده رشد این گونه در رویشگاه فقیر میباشد.