سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه

چکیده:

هدف کلی این پژوهش، بررسی تاثیر اقتصادی تجارت الکترونیک بر بازاریابی محصول انار منطقه شادمهر از توابع شهرستان مه ولات می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه انار کاران باسواد ساکن روستاهای دارنده مرکزICT در بخش شادمهر است. جامعه آماری براساس روش سرشماری ۷۹ نفر برآورد گردید.روایی پرسشنامه به کمک نظرخواهی از اساتید دانشگاه و کارشناسان اجرایی حوزهفناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی به دست آمد.پایایی ابزار پژوهش با انجام آزمون مقدماتی و کسب ضرایب آلفای کرونباخ برایمتغیرهای وابسته تحقیق۰/۸۷۵مورد تأیید قرار گرفت.نتایج حاصل از یافته های توصیفی نشان داد ۷۸ درصد انار کاران منطقه معتقدهستند که مراکزICT اثر مثبت و معنی داری بر روی سودمندی اقتصادی حاصل از کاهش طبقات فروش و عرضه محصول در سطح بازار مصرف دارد و پیامدهای اقتصادی مطلوبی را به بار میآورد.نتایج همبستگی نشان داد که بین سن، وضعیت اقتصادی و سطح زیرکشت با نحوه پاسخگویی به سئوالات اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان سطح سواد و مولف ههای اقتصادی مورد بررسی در این تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد