سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

دستیابی به الگویی پایدار درتولید محصلو با مشارکت بهره برداران و با تکیه برمدیریتخاک آب آفات حفظ محیط زیست سلامت گیاه سلامت تولید کننده محصول و مصرف کننده آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بطور کلی مدیریت مزرعه بهمنظور نهادینه کرن دانش در بین کشاورزان از اصول اساسی IPM/FFS بهشمرا می آید این پژوهش درمیان کشاورزان ذرت کار شرکت کننده در برنامه IPM/FFS درمنطقه مغان به منظور بررسی نقش این برنامه ها درکاهش اثرات زیست محیطی انجام شده است این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و درآن با طراحی ۲۹ گویه اثرات زیستمحیطی IPM/FFS موردب ررسی قرارگرفت ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود جامعه مورد مطالعه تعداد ۴۶ نفر از کشاورزان ذرت کاران بودندک ه دربرنامه IPM/FFS شرکت داشتن دراین مقاله ضمن معرفی ویژگی های اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان دیدگاه های کشاورزان درزمینه کاهش اثرات زیست محیطی IPM/FF اولویت بندی شده است نتایج نشان داد که سلامتی و ایمنی کار سمپاشی لکه ای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و کاهش مصرف سموم براساس مقدار Cv از اولویت بالایی برخوردار است.