سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از گیاهان آبزی در جذب و حذف آلایندهها از فاضلابهای کشاورزی، شهری و صنعتی به عنوان یک تکنولوژی سازگار با محیط زیست شناخته شده است. در این تحقیق، راندمان حذف PO4-P ،TKN ،NO3-N و TP در سامانههای (حوضچههای) نیزار مصنوعی با بستری شنی تحت کشت دو گونه گیاه آبزی Phragmites australis و Typha latifolia با حوضچه شاهد (بدون گیاه)، با ابعاد ۵/ ۴ متر طول، ۵/ ۰ متر عرض و ۴/ ۰ متر ارتفاع و در چهار زمان ماند مختلف ( ۷۵ / ۰، ۵/ ۱، ۵/ ۳ و ۷ روز) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس تاثیر نوع سامانه و زمان ماند در حذف آلایندههای PO4-P ،TKN ،NO3-N و TP نشان داد که تاثیر دو عامل نوع سامانه (در حضور گیاه و بدون حضور گیاه یا شاهد) و زمان ماند در سطح ۱ درصد معنیدار گردیده است و با افزایش زمان ماند در هر سه سامانه، راندمان حذف آلایندهها نیز افزایش یافت.