سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدناصر هاشمی –
نادر تقی پور – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان
مهدی قوشه ای – شرکت سهامی آب منطقه ای استان سمنان
حجت زارع رئیس ابادی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

در این تحقیق، بر اساس داده های موجود به بررسی ارتباط بین گسل ها و شکستگی های بزرگ مقیاس و وضعیت فراوانی و کیفیت منابع آب زیرزمینی استان سمنان پرداخته شده است . به این منظور، گسل های استان با بررسی دقیق نقشه های زمین شناسی با مقیاس۱/۲۵۰۰۰۰ و تصاویر ماهواره ای، در قالب سه لایه گسلهای اصلی، فرعی، و احتمالی مورد مطالعه قرار گرفتند . اطلاعات مربوط به چشمه ها به همراه چاههای برداشت آب و چاههای اکتشافی استان به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و تغییرات ویژگی های دبی، هدا یت الکتریکیEC) و وضعیت سطح ایستابی در ارتباط با گسل های استان در محیط نرم افزار ArcGis 9.3 مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت. نتایج کلی حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که بسیاری از چشمه های استان از نوع گسلی بوده و یا در شکل گیری آنها گسلها نقش اصلی را ایفا نموده اند . همخوانی مکانی موقعیت این چشمه ها با راستای گسلهای مهم استان و همچنین اختلاف فاحش آبدهی این چشمه نسبت به سایر چشمه ها از جمله شواهد این مدعا است . علاوه بر این، مطالعه وضعیت آب چاهها و سطح ایستابی دشتهای استان بر آن دلالت دارد که گسل ها و سیستم شک ستگی های مهم بویژه در بخشهای شمالی استان نقش مهمی در تغذیه آب این دشتها ایفا می نمایند.