سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه حافظ رضازاده – استادیار دانشکده جغرافیا و برنام هریزی محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
مرضیه دارائی، – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

گردشگری پدیده ای با سرعت رشد بالا است که به یکی از بزرگترین صنایع در جهان تبدیل شده است. امروزه صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا و در حال توسعه پس از صنایع نفت و خودرو به شمار می رود. این صنعت با توجه به نقش مهم و حساس آن در اقتصاد جهانی، در غالب الگوهای فضایی خاصی به وجود م یآید که یکی از این الگوها، گردشگری شهری است. از آنجاییکه گردشگری شهری نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح جهت تضمین اثرات مثبت و کاهش عوارض منفی تا حد امکان است، بنابراین به برنامه ریزی های یکپارچه و جامع نیازمند است. با این توصیف اهمیت برنامه ریزی و مدیریت درخور گردشگری شهری و اتخاذ استراتژیهای منسجم جهت نیل به سوی گردشگری شهری پایدار بیشتر آشکار می شود. با برنامه ریزی مناسب و مدیریت گردشگری شهری، این صنعت می تواند سودهای قابل توجه اقتصادی را بدون پیامدهای مضر زیست محیطی و اجتماعی حاصل نماید. ضمن ارائه مفهوم گردشگری و گردشگری شهری پایدار در جهان و ازجمله ایران، در این تحقیق کتابخانه ای سعی شده است تا عوامل توسعه و نیز تنگناها و تضعیف این مقوله مورد تحقیقی ژرف قرار گیرد. همچنین گردشگری شهری قشم و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری نیز بالأخص مورد تحقیق و تفحص بیشتری قرار می گیرد.