سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کبری شجاعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

گردشگری بزرگترین و درآمدزاترین صنعت جهان است بطوریکه ۱۰ درصد تولید ناخالص و ۱۰درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است اقتصاددانان معتقدند که گردشگری یکی از امیدبخش ترین صنایعی استکه جهان سوم می تواند از قابلیت های آن برای جانشینی دیگر صنایع و توسعه استفاده کند توسعه این صنعت می تواند ثروت فراوان و مشاغل گوناگونی برای مناطق جاذب گردشگر به وجود آورد شهرستان پیرانشهر با بهره مندی از ویژگیهای اقلیمی توپوگرافی و جغرافیایی پوشش مرتعی و جنگلی منابع ابی غنی و رودخانه ها بازارچه های تجاری متعدد روستاهای پرجاذبه و … بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری فراهم آورده است این مقاله م ی کوشد با شناخت توانمندی ها قابلیت ها و محدودیت های شهرستان پیرانشهر درزمینه گردشگری راهکارهای مناسبی درزمینه جذب و توسعه گردشگری ارائه دهد.