سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا شکیبایی – دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم جاودان – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

چکیده:

استانکرمان دارای سابقه فرهنگی تاریخی غنی و برخورداری از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است گردشگری از پدیده های مهم عصر حاضر بوده و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی موثر در توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قلمداد می شود با توجه به اهمیت موضوع و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری شهری و توسعه اقتصادی دراستان کرمان پرداخته است به این منظور از داده های مربوط به ۴۱۷ جاذبه گردشگری استان و جدول داده ستانده استان که درسال ۱۳۸۶ استفاده گردید شاخص توسعه کالبدیبا استفاده از منطق فازی و براساس ۱۲ شاخص اجتماعی اقتصادی و ۴ مولفه توسعه اقتصادی زیربنایی اجتماعی و فرهنگی شهرستانهای استان محاسبه گردید. براساس یافته های این پژوهش صنعت گردشگری و بخشهای مرتبط با این صنعت از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخشهای اقتصادی استان از بخشهای پیشرو در اقتصاد استان محسوب می شود با توجه به این موضوع باید گردشگری به عنوان یک اولویت دردستور برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل درراستای توسعه اقتصادی شهرستانهای استان انجام گیرد.