سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدا خواست خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
امید علیزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
اردلان علیزاده – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

امروزه نقش باکترهای آزوسپریلیوم درتثبیت بیولوژیکی ازت ومایکوریزادرافزایش جذب فسفربه اثبات رسیده است و این تحقیق به منظوربررسی نقش کودهای بیولوژیک مایکوریزا وآزوسپریلیوم برعملکرد وبعضی خصوصیات موفولوژیک باهدف بهینه سازی مصرف کودنیتروژن وفسفردرزراعت پایدارذرت به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کاملا تصادفی با ۳تکرار در شرایط گلدان در فضای باز طراحی و به مورداجرادرآمده است. تیمارها ،( عبارت بودند از : :مصرف کودشیمیایی فسفرونیتروژن در ۳سطح (ازت ۰و فسفر ۰) ،( ازت ۱۰۰ و فسفر ۵۰(ازت ۲۰۰ و فسفر ۱۰۰ ) تیمار آزوسپریلیوم در ۲ سطح ( مصرف و عدم مصرف ) تیمار میکوریزا در ۲ سطح (مصرف و عدم مصرف ) نتایج نشان داد عملکرددانه، ارتفاع گیاه ،وزن خشک اندام هوایی ووزن خشک ریشه تحت تاثیرتیمارها ی کودی قرارگرفت .به طوری که آزوسپریلیوم بر عملکرددانه ،ارتفاع گیاه ،وزن خشک اندام هوایی ووزن خشک ریشه بطور معنی داری اثرگذاشت . مایکوریزانیز توانست برعملکرددانه،ارتفاع گیاه ،وزن خشک اندام هوایی ووزن خشک ریشه در سطح ۱ % تاثیر مثبت بگذارد . کلا در مقادیر متوسط کود شیمیایی فعالیت این میکروارگانیسم ها بر عملکرد وبعضی خصوصیات مورفولوژیک گیاه مناسب است که با افزایش کود شیمیایی این نقش کم رنگ می گردد. همچنین هیچ گونه تاثیرمنفی وآنتاگونیستی بین میکروارگانیسمهادراین تحقیق مشاهده نشده . همراه با مصرف هردومیکروارگانیسم می توان تا ۱۰۰ کیلوگرم کودازت و ۵۰ کیلوگرم کودفسفربدون اینکه اثرمنفی برروی فعالیت آنهابگذاردمصرف کرد .