سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
پرستو عزیزیان اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
حمید کیوانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

چکیده:

طی سالهای گذشته روند نصب کنتورهای الکترونیکی در شرکتهای توزیع رشد قابل ملاحظهای داشته است، بطوریکه جامعه آماری مناسبی به منظور بررسی تاثیر این رویکرد (استفاده از کنتورهای الکترونیکی) بر اصلاح الگوی مصرف فراهم شده است . در این مقاله هدف بررسی تاثیر استفاده از کنتورهای الکترونیکی بر روی رفتار مصرف برق در بخشمشترکین خانگی است. به این منظور دادههای مصرف برق این مشترکین طی سالهای گذشته جمعآوری و با دقت فراوان پردازش شده و اطلاعات مناسب استخراج شده است. بر اساس نتایج بدست آمده سرانه مصرفبرق مشترکین خانگی که کنتور الکترونیکی برای آنها نصب شده ۵٫۵ % کمتر از سرانه مصرفاین دسته از مشترکینی است که دارای کنتور الکترومیکانیکی میباشند. این نتیجه مبین این واقعیت است که استفاده از کنتورهای الکترونیکی با تدوین صحیح تعرفهبندی آن ابزاری مناسب برای کنترل رشد مصرفدر بخشخانگی بوده است