سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
مهدی نادریان فر – کارشناسی ارشد گروه جغرافیا.
ثریا نادریان فر – کارشناسی ارشد گروه جغرافیا.
عیسی شهرکی –

چکیده:

فقر پدیدهای چند بعدی است؛ بر این اساس اندیشمندان زوایای مختلف آن را بررسی کردهاند و دولتها و مردم ومجامع جهانی در جهت کاهش و زدودن این لکه زشت از زندگی محرومان اقدامات فراوانی در دستور کار خود قرار داده- اند. با توجه به جایگاه خطیر کمیته امداد در ایجاد فرصت های مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سراسر کشور به نظر می رسد این بخش می تواند نقش اساسی در توسعه کارآفرینی و از بین بردن فقر در سطح کشور ایفا نماید. در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر فقر در منطقه پشت آب سیستان پرداخته شد و سپس به نقش کمیته امداد بعنوان نهادی کارآفرین مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق به کار رفته در تهیه و تدوین این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی – بوده و در راستای فراهم نمودن دادهها و اطلاعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهای اسنادی و روش مطالعهی میدانی – استفاده شد. تحلیل داده نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل گسترده ای در فقر خانوارهای مددجوی کمیته امداد نقش دارند، از جمله فوت همسر ۰۴ %، خشکسالی ۱۱ % ، کهولت سن %۵۳ و بیماری ۱۴ % در میزان فقر و تشدید آن تاثیر گذار می باشد. همچنین نتایج آزمون T نشان داد ایجاد طرح های خودکفایی و اشتغال )کارآفرینی( باعث بهبود وضعیت زندگی مددجویان شده است. لذا فعالیت های کمیته امداد در منطقه پشت آب سیستان زمینه های لازم را برای توسعه کارآفرینی )جذب منابع مالی و اقتصادی( فراهم نموده است که منجر به توسعه کارآفرینی روستایی شده است