سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا تن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
رضا مقامی – کارشناس ارشد توسعه روستایی
محمدصادق صبوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
علی بدرقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضربررسی نقش کشت ارگانیک درتوسعه پایدارکشاورزی بوده است کشاورزی ارگانیک درپاسخ به ایجاد بینش توسعه پایدار دربخش کشاورزی مطرح گردید و دلیل طرح آن نیز اثرات مخرب ناشی ازتوسعه کشاورزی متداول درمحیط طبیعی کشور بوده است توسعه پایدار می تواند به مثابه فرایند تغییرات چندبعدی موثربرجامعه روستایی تعریف شود رشد اقتصادی بهبود شرایط محیطی و حفظ ارزشهای محیطی به گونه ای مساوی ازمشخصه های مهم آن است بخش عمده ای ازتاکید توسعه پایدارروستایی برحفظ و بقای منابع و ارزش محیطی م یباشد درکشاورزی ارگانیک بدلیل عدم استفاده ازافت کشها و علف کشها این سموم اززنجیره غذاهای ارگانیک حذف میگردند.