سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قرنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای یاشیل یازمش
رقیه قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

دراین تحقیق سعی براین استکه تا با مقایسه عملکرد صندوق بیمه کشاورزی استان اردبیل درطی سالهای قبل از واگذاری امور بیمه به کارگزاران بخش خصوصی از سال زراعی ۷۷-۷۶ تاپایان سال زراعی ۸۲-۸۱ نسبت به سالهای بعد از واگذاری امور بیمه به کارگزاران بخش خصوصی از سال زراعی ۸۳-۸۲ الی ۸۸-۸۷ به بررسی نقش کارگزاران بخش خصوصی درگسترش بیمه محصولات کشاورزی استان اردبیل پرداخته شود نتایجحاصله ازاین پژوهش نشان میدهدکه سطح تحت پوشش بیمه انواع محصولات زراعی در سالهای بعد از واگذاری امور بیمه به بخش خصوصی نسبت به سالهای قبل از واگذاری از رشد صددرصدی برخوردار بوده و علت افزایش درسطح زیرپوشش بیمه انواع محصولات زراعی بهدلیل واگذاری امور بیمه به بخش خصوصی بوده است.