سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حاجی نژاد – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن جمس – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
هادی عباس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت آنها درگرو حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی از آن است درجهان امروز رسانههای جمعی با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی درراه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی برعهده گرفته اند شهرهای جنوب شرق به علت داشتن مرزهای مشترک بین افغانستان پاکستان و دسترسی به آبهای ازاد آماج بیشترین تاثیرات رسانه ای هستندو رسانه های داخلی درجهت بالا بردن امنیت کنترل و مدیریت شهرهای مرزی میتواند کارکرد مههمی را برعهده داشته باشند هدف از این پژوهش تبیین نقش رسانه ها درایجاد امنیت شهرهای مرزی است مطالعه دردو مرحله انجام شده است درمرحله یکم که بیشتر مبتنی برمباحث مفهومی و تئوریک است ازروش اسنادی استفاده شده و ازطریق فیش برداری و مطالعه مدارک و مستندات کتابخانها ی تعاریف تحلیل ها و نظریه ها درمورد ارتباطات افکار عمومی رسانه ها و نقش کارکردی آنها درایجاد و برقراری امنیت شهرهای مرزی استخراج شده است