سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هوشنگ حاتمی – دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده:

در این مقاله به بررسی نقش و ضریب نفوذ کارکردهای جدید سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارتقاء عملیات نظامی در جنگ های مدرن پرداخته و هم چنین تلاش کرد هایم تا رابطه ی میان متغیرهای مورد تحقیق را از طریق جم عآوری کتابخان های و بررسی میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و نتایج حاصله از تحقیق را در قالب استفاده از آمار استنباطی در نمونه ی آماری خود به آزمون بگذاریم. براساس نتایج حاصل از پرسش و بررسی از خبرگان و صاحب نظران این گونه برآمده است که کارکردهای جدید سامانه اطلاعات جغرافیایی قادر است تا کاستی های منابع سنتی را پوشش داده و توان نیروهای خودی را در مقابله با دشمن تا حد بسیار بالایی ارتقاء بخشد