سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی محمدپور – کارشناسی دانشکده فنی و حرفه ای.
مریم حسین زاده – دانشجوی دکتری اقتصاد.
حامد حسین زاده – دبیر پژوهش، دانشکده فنی و حرفه ای

چکیده:

نخستین ویژگی عصر حاضر، پیچیدگی مسائل پیش رو و سرعت آهنگ تغییرات است. کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا ، ایده ها ، محصولات ، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. در این مقاله به نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه کشوراشاره شده و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه جوامع مورد توجه قرار می گیرد. در نظام اقتصادی توسعه یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند، لذا این مقاله برآنست تا پس از بیان مساله، اهمیت و مفهوم کارآفرینی، نقش کارآفرینی، اهمیت و ضرورت توسعه کارآفرینی و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه چرایی نامگذاری سال ۱۹۳۱ و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره نموده و چالشهای پیش رو را بررسی و راهکارها پیشنهاداتی در این راستا ارائه نماید