سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر اکبری لنگوری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بی تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه ی اقتصادی و پایدار همه جوامع دارد.دستیابی به آرمان های توسعه پایدار کشور که جایگاه شایسته ای در اقتصاد جهانی کشور فراهم می کند تنها از طریق اجرای راهبرد توسعه کارآفرینی امکان پذیر است. در این مقاله به بررسی نفش کارآفرینی در توسعه پایدار اقتصادی پرداخته و آثاری که کارافرینی بر توسعه اقتصادی شهر دارد بیان شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارآفرینان بابل می باشد که نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۱۲ نفر محاسبه شد و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با ایجاد انگیزه، فرهنگ سازی و… می توان در جهت توسعه پایدار اقتصادی از طریق کارآفرینی گام های اساسی برداشت.