سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساره هاشمی – دانشجوی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
ولی الله بابایی زاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی تاجیک قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حشمت الله رحیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

واکنش (SAR(Systemic acquired Resistance یا مقاومت القایی سراسری یکی از واکنش‌های دفاعی در گیاهان است که علیه طیف وسیعی از بیمارگرها موثر می‌باشد . SAR با تحریک طیف وسیعی از ژن‌ها که PR یا Pathogenesis Related gene نامیده می‌شوند مرتبط است. (PR12 Defensin) و( PR13(Thionin دو گروه از ژن های PR هستند که به تازگی بسیار مورد توجه واقع شده‌اند. در این بررسی با استفاده از تکنیک QPCR) Quantitative Real Time PCR )الگوی بیان این ژن ها در دو رقم مقاوم (خزر) و حساس (طارم) برنج تحت تیمار قارچ Bipolaris oryzea مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی در بازده زمانی ۰ تا۱۰۰ ساعت پس از آلودگی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی بیان دو ژن PR12و PR13 در رقم خزر و طارم روند مشابهی را داشت. در رقم مقاوم خزر میزان بیان PR12و PR13 در ۲۴ ساعت پس از آلودگی که همزمان با حداکثر بیان دو ژن بود ، به ترتیب ۲۰۰ و ۱۰ برابر زمان صفر و تقریبا ۲٫۵ و ۳٫۳ برابر در مقایسه با رقم حساس طارم بود. آنالیز آماری داده ها با استفاده از برنامه آزمون مقایسه‌ای T student-test تفاوت معنی‌داری در سطح ۵ درصد در میزان بیان دو ژن ۲۴ ساعت پس از آلودگی در رقم های حساس و مقاوم نشان داد. این نتایج ثابت می‌کند که ژن‌های Thionin و defensin در مقاومت رقم مقاوم خزر به قارچ B. oryzea حائز اهمیت و کارامد می‌باشند.