سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مرضیه موذنی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
مجتبی عمادی بایگی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سرطان کولورکتال به سرطان رکتوم یا کولون اطلاق می شود کولون و رکتوم دو بخش ازروده بزرگ دردستگاه گوارش هستند عوامل اگزوژنوس ایجاد کننده این بیماری داشتن یک رژیم غذایی پرچرب و کم فیبر مصرف اشامیدنیهای الکلی سیگارکشیدن عوامل عفونی موجود درروده چاقی و فقدان فعالیت های ورزشی همچنین وجود پیشینه خانوادگی بیماری مثل وجود سندرم لینچ یا سرطان کولون غیرپولیپ زای ارثی سندرم پولیپ زایی ادنومایی خانوادگی و بیماریهایی که باعث التهاب روده می شود هستند تغییرات ژنهای ترمیم کننده DNA ازجمله ژنهای MLH PMS PMS MSHG MSH MLH1 که دارای نقش تعیین کننده درسندرم لینچ هستند همچنین ژن APC و دیگر ژنهای مسیر سیگنالینگ مثل SFRP AXIN CTNNB1 وBTRCP LRP که عمدتا مسئول ایجاد سندرم پولیپ زایی ادنومایی خانوادگی هستند و ژنهای دیگری مثل آنکوژن K-ras و p53 رسبتورTGF-Bنوع II که نقش درپیشرفت سرطان و تومورزایی دارند درفرایند کارسینوژنزیز درسرطان کولورکتال شناخته شدند.