سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زینب نادمی – استانداری لرستان ، دغتر امورروستایی ، کارشتاسی ارشد اقلیم شناسی
گوهر عزیزی پور – دانشگاه پیام نور خرم آباد ، مدرس دانشگاه ، کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
احسان کرم زاده – استانداری لرستان ، اداره کل مدیریت بحران ، کارشناسی مهندسی عمران
مجتبی عزیزی – فرمانداری سلسله ، ناظر دهیاریها ، کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

شهرخرم آباد در غرب کشور واقع می باشد و یک شهر خطی است که اکثر خانه ها وساختمانهای آن به صورت شمالی و جنوبی می باشد . این شهر در پهنه بندی زلزله در پهنه ای با خطر نسبی زیاد قرار دارد .دراین تحقیق نق ش ژئومورفولوژی در ساخت وسازهای شهر خرم آباد و زلزله را مورد بررسی قرار داده ایم . خطر زلزله به عنوان خطر اصلی همواره این منطق ه را با تهدید جدی مواجه نموده است . درژئومورفولوژی مبحث کوهستان ، دشت ، دره ، گسل های فعال ، فرعی واصلی ، ریزش ، لغزش ، فرورانش ، بستر رودخانه ، مناطق لرزه خیز و…. بررسی شد . بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیکی در ارتباط با توسعه فیزیکی شهر می تواند به شناخت نواحی مستعد توسعه شهری منجر شود و جهات نامناسب برای توسعه شهری را مشخص کند شهر خرم آباد در یک چاله ناودیسی قرار دارد که از دو طرف توسط رشته های طاقدیسی احاطه شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بخش شمال و شمالشرق وجنوب غرب از نظر شیب توپوگرافی ، وقوع حرکات دامنه ای و زلزله دارای محدودیت توسعه است . ازدیگرنتایج به دست آمده از این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد : شهر خرم آباد بنا به موقعیت خاص جغرافیایی میان در های خود از سه شیب کلی تبعیت می کند ؛ -۱ شیب از شمال به جنوب ، ۲- شیب از غرب به شرق ، ۳- شیب از شرق به غرب -۲ به طور کلی تیپولوژی شهر خرم آباد کوهستانی است که به صورت متمرکز ولی باز می باشد به این دلیل محدودیت فضا و زمین ، بافتی متراکم داشته و به شکلی متمرکز در مکان معینی قرار دارد . -۳ بررسی توپوگرافی منطقه نشان داد که ساخت وسازها در منطقه کوهستانی به صورت پلکانی باید ساخته شود. -۴ تعداد واحدهای مسکونی ( بر حسب نوع مصالح ) نیمه بادوام و کم دوام در شهر خرم آباد به ترتیب ۳۲۰۷ و ۴۷۲ می باشد در ادامه با توجه به نتایج وبررسی های انجام شده در منطقه به ارائه توصیه ها و پیشنهادات لازم در مورد ساخت وسازها و راهکارهای پیشگیرانه در بحران زلزله پرداخته شده است .