سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رستمی – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا سهرابی – استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

امروزه اکثر سازههای عمرانی را سازههای بتنی تشکیل میدهند که استفاده از آنها روز به روز در حال افزایش است. در اثر رعایت نکردن اصول ساخت ( برای دوام بتن ) پس از گذشت مدت زمان اندکی از بهره برداری، خوردگی هزینههای هنگفتی بر سازه اعمال میکند، که حتی در برخی موارد ساخت مجدد سازه نسبت به ترمیم آن اقتصادیتر است. این قضیه در مورد سیستم فاضلاب، مخصوصاً مجاری فاضلاب بحرانیتر است و عمر مفید آنها بشدت کاهش پیدا کرده است. براساس فعل و انفعالات ایجاد شده در مجاری فاضلاب گاز سولفید هیدروژنH2S) تولید شده، در حضور باکتریهای هوازی با رطوبت موجود در تاج لوله واکنش داده و اسید سولفوریک تولید میشود. اسید سولفوریک که یک اسید بسیار متهاجم است با محصولات هیدراتاسیون ماتریس سیمان واکنش میدهد. با کاهش مقدار سیمان مصرفی میتوان میزان نرخ خوردگی را کاهش داد، بنابراین بکار بردن پوزولان، بعنوان قسمتی از سیمان مصرفی در بتن یکی از سادهترین راهها برای افزایش دوام بتن در برابر اسیدها میباشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جایگزینی پوزولان طبیعی بش آقاج بجای سیمان در محیط فاضلاب میباشد. در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاری ۲۸ روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد نمونهها بعد از ۲۸ روز عمل آوری به مدت ۶۰ و ۹۰ روز در محیط تسریع شده فاضلاب، حاوی اسید سولفوریک با ۱PH= قرار داده و میزان افت مقاومت و کاهش وزن نسبت به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزودن پودر پوزولان طبیعی، باعث افت مقاومت فشاری ۲۸ روزه میشود. همچنین با قرارگیری نمونهها در محیط تسریع شده فاضلاب، شاهد افت مقاومت و کاهش وزن نمونهها خواهیم بود. هرچه مدت زمان قرار گیری نمونهها در محیط اسیدی بیشتر شود، میزان کاهش دوام طرحهای اختلاط نیز افزایش مییابد. همچنین دیده میشودکه نمونه شاهد در محیط شبیه سازی شدهفاضلاب بدترین شرایط را دارد و با افزودن پودر پوزولان طبیعی مقاومت نمونهها در برابر اسید افزایش مییابد به طوری که نمونه حاوی ۲۰ درصد پوزولان بهترین شرایط را دارد