سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز رسولی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهرام امیری چمبلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

چکیده:

کمبود بارش و پراکنش نامناسب آن، شرایط محیطی سخت و نامناسبی را برای رویش و استقرار گونه های مرتعی در اغلب نقاط ایران به وجود آ ورده است، بطوریکه برای بالا بردن میزان موفقیت طرح های اصلاحی و احیایی در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک علاوه بر کشت گونه های سازگار، ذخیره نزولات جوی ضروری می باشد. شناسایی نیازهای اکولوژیکی گیاهان در موفقیت و برنامه ریزی اهداف بلند مدت این طرح ها مفید می با شد. تحقیق حاضر برای بررسی اثرات کشت Atriplex.canescens توام با ذخیره نزولاتجوی(کنتور فار و) بر روی برخی از خصوصیات خاک و پوشش گیاهی منطقه تحت کشت آتریپلکس کانسنس پس از ۱۱ سال در استان زنجان انجام گرفت. بدین منظور خصوصیات فسفر، نیتروژن، پتاسیم، بافت، هدایت الکتریکی، ماده آلی و اسیدیته در عمق ۰-۱۰ سانتیمتری سطح خاک و درصد پوشش، تراکم، ترکیب و خوشخوراکی پوشش گیاهی مورد بررسی قرار گرفتند. برای نمونه برداری، تجزیه و تحلیل داده ها ازطرح اسپلیت پلات، تجزیه واریانس، آزمون دانکن و تی تست استفاده شد. تیمارها شامل سط ح بین کنتورفاروها در دامنه شمالی و جنوبی کشت شده، داخل کنتور فاروها(زیر بوته ها) و دامنه شمالی و جنوبی منطقه کشت نشده(شاهد) می باشند. نتایج نشان داد که در خاک زیر بوته ها افزایش معنی داری از لحاظ فسفر، نیتروژن، پتاسیم، بافت، هدایت الکتریکی، ماده آلی و اسید یته مشاهده می شو د. منطقه کشت شده و کشت نشده از نظر نوع و نسبت ترکیب گیاهی دارای اختلاف بوده و گونه های نسبتا شورپسند و غیر خوشخوراک در منطقه کشت شده افزایش یافته است.