سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید برقی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
الهه خان محمدی – دانشجوی کارشناسی جغرافا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه گردشگری یکی از منابع با اهمیت برای توسعه تلقی می گردد. در راستای توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستائیان از معیشت پایدار می توان از فعالیت های مکمل کشاورز در روستاها بهره گرفت که در این میان گردشگری روستایی نقش پراهمیتی ایفا می کند. هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل های گردشگری از جمله نواحی روستایی و عشایری در توسعه پایدار می باشد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری در افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغالزایی و جلوگیر از مهاجرت های روستایی و کیفیت زندگی نقش عمده ای ایفا می نماید. همچنین در این پژوهش اثرات مثبت و تبعات منفی گسترش توریسم در نواحی روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش برای فرآیند برنامه ریزی و ارزیابی توریسم روستایی نقش مؤثری ایفا می نماید.