سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
سعید شجاعی باغینی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی سلاجقه – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارایه روشی جدید جهت اتصال تیرهای اتصالات خورجینی به یکدیگر میب اشد به گونه ای که هم از لحاظ کیفیت اجرا و هم از لحاظ رفتار لرزه ای اتصال مناسب باشد به همین منظور ما با مدلسازی اتصال خورجینی درنرم افزار اجزا محدود Abaqus 6.10 درحالت متداول با بستهای متصل کننده تیرهای طرفین اتصال به یکدیگر و بدون این بستها وهمچنین مدلسازی روشی که دراین تحقیق ارایه شده است و براساس مقایسه این حالت ها با یکدیگر به لحاظ رفتار هیستریسیس ارزیابی های مورد نظر را انجام میدهیم پساز آنالیز مدلهای مذکور و مشاهده نتایج به این مهم دست یافتیم که روش جدید ارایه شده میتواند رفتار این نوع اتصالات را درمقابل بارگذاریهای متفاوت بهبود بخشد و دلیلی براین مطلب بهبود عملکرد این نوع اتصالات نسبت به حالات متداول با و بدون بست اتصال می باشد ضمن اینکه کیفیت اجرا نیز از مقبولیت مناسبی برخوردار می باشد.