سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سامان راجی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مانوئل اوهانجانیانس – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

رهبران بازار چگونه میتوانند بر چالشهای پیشروی نوآوران غلبه کرده و به توسعه نوآوریهای بنیادین بهمنظورحفظ موقعیت برتر خود در بازار تداوم بخشند؟ این مسئلهایست که در این مقاله قصد پاسخگویی به آن را داریم. بدینمنظور توانایی توسعه و تجاریسازی موفقیتآمیز گونهای از نوآوری بنیادین – نوآوری تکنولوژیک- بر مبنای ارتباط مابین گرایش استراتژیک شرکت و ۱) انتخاب بازار هدف و ۲) چگونگی پیادهسازی گرایش بازار توسط شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. گرایش استراتژیک شرکت بر چگونگی دستیابی کسب و کارها به مزیت رقابتی تمرکز دارد و سه گونه کلیدی را شامل میگردد: آیندهنگران که بدنبال بهرهبرداری از فرصتهای محصول و بازار جدید میباشند؛ محافظهگران که بدنبال دستیابی به بخشی از کل بازار بهمنظور خلق مجموعهای باثبات از محصولات و مشتریان میباشند؛ و تحلیلگران که رویکردی دووجهی دارند. مولفه کلیدی انتخاب بازار هدف نیز مبین بخشبندی پذیرندگان نوآوری میباشد که دربرگیرنده نوآوران؛ پذیرندگان اولیه؛ اکثریت اولیه؛ اکثریت ثانویه و شکاکان است. بهطور خلاصه میتوان بیان داشت که نگرش بکار گرفته شده در این پژوهش، بر پیشبینی چگونگی اثرگذاری (بهبودبخش یا مختلکننده) گرایش استراتژیک شرکت بر توانمندی آن جهت تجاریسازی موفقیتآمیز نوآوریهای بنیادین و ارائه مجموعهای از مولفههای کلیدی موفقیت و مهارتهای کارکردی جهت تداوم مستمر موفقیت تاکید دارد.