سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله تهمک – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد ا
عباس ارغان – استادیار و مدیر گروه رشته جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

مدیریت مهمترین عامل در حیات ، رشد، بالندگی یا مرگ سازمان هایی است که خ ود شالودهی اصلی اجتماع کنونیاند. مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را در این مکان هدایت میکند و در هر لحظه برای ایجاد آیندهای بهتر در تکاپوست. در راستای مدیریت و برنامهریزی در صنعت گردشگری از سطح کابینه دولت وسطوح عالی تصمیمگیری گرفته تا سطوح پایین؛ معمولاً مجموعههای کافی برای برقراری تماس ها، مشاورهها و هماهنگی درون سازمانی از قبل پیش بینی شده است و آنچه احتمالاً وجود ندارد یا ضعیف است ، شناخت و درک مشترک اولویت ها و درک مشترک راهبردها و سیاست های مورد توافق است و از آنجایی که گردشگری در قشم میتواند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار باشد دستگاههای دولتی در راستای این امر در منطقه باید شرایط و چهارچوبهای لازم برای بهرهبرداری، توسعه و موفقیت را فراهم نماید.