سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر براتی – دانشیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه معماری و شهرس
حسن احمدی – دکتر تخصصی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه معماری و شه
محمد ذوالقدر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واح

چکیده:

کلانشهرها با آلودگی های گسترده در جنبه های مختلف زیستی و اجتماعی ومشکلات مضاعف به هنگام بروز جنگ و فجایع طبیعی و بحرانهای اقتصادی روبرو هستند و بررسی نقش دیگر شهرها در شبکه شهری جهت تقلیل فشار از روی این شهرها امریضروری قلمداد می گردد .هدف این مطالعه بررسی تاثیر شهر میانی الوند در ساختار اقتصادی سکونتگاه های پیرامون ، شناخت حوزه نفوذ الوند و ارزشیابی عملکرد این شهر به عنوان یک شهر میانی در مجموعه شهری قزوین بوده است که ویژگی هایشهرهای میانی و همچنین بررسی این ویژگی ها در مورد شهر الوند نیز مورد پژوهش قرار گرفته و مدلی برای سنجش میزانکیفیت خدمات شهری در یک شهر میانی پیشنهاد گردیده است.روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی ومطالعه موردی برروی – شهرالوند و مجموعه شهری قزوین بوده و روش گردآوری اطلاعات از نوع تلفیقی مطالعات اسنادی ، کتابخانه ای ، عملیات میدانیبوده است. جمع بندی مطالعات ونتیجه پژوهش نشان داد که اولا شهر الوند در طبقه شهرهای میانی جای داشته و ثانیاً این شهردر شبکه شهری مجموعه شهری قزوین نتوانسته است نقش سلسله مراتبی خود را به درستی ایفاء نماید و ثالثاً می توان با توانمندسازی این شهر در ابعاد مختلف ، نقش آن را به سطح یک شهر میانی کارآمد در مجموعه شهری قزوین ارتقاء داد