سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اعظم خبوشانی – موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فیض السلام
حامد دباغی – اداره کل تامین اجتماعی ا ستان اصفهان
مهدی فرقانی –

چکیده:

کارگران و بعبارت دیگر نیروهای انسانی مولد و نیز کارفرمایان فعال عرصه تولید و تجارت همواره با پدیده ها و هزینه های پیش بینی نشده مواجه اند که بطور ناگهانی می تواند زندگی آنها راتحت تاثیر قرار داده و زیانهای جبران ناپذیری را وارده نماید دراین راستا مقوله تامین اجتماعی و بدنبال آن پدیده رفاه وعدالت اجتماعی پددیه بسیارمفیدی است که میتواند بعنوان یکی ازمهمترین و اساسی ترین زیرساختهای پشتیبانی کننده تولید ملی سرمایه و نیروی کار ایرانی بستری مطمئن جهت رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی ازطریق ارایه انواع خدمات و تعهدات بیمه ای به کارگران و کارفرمایان فراهم نماید صندوق تامین اجتماعی میتواند بابازنگری دربرخی ازقوانین و مقررات خود نقشی موثرتر را درجهت تسهیل و روانسازی امور ایفا نماید همچنین با وجود معضلات و مشکلات متعدد اقتصادی و شوکهای ناشی ازاجرای هدفمندسازی یارانه ها اطمینان خاطرتولید کنندگان وکارفرمایان را با ارجای قانون بیمه بیکاری فراهم سازد مقوله تامین اجتماعی ازیکسو افزایش امنیت اقتصادی ازطریق کمکهای کوتاه مدت و بلندمدت و ازسوی دیگر امنیت انسان با مراقبتهای پزشکی و درمانی بعنوان محور توسعه را مدنظر قرار داده است و البته با سرمایه گذاریهای زیربنایی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرارمیدهد.