سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

چکیده:

با گسترش روز افزون اقتصاد خدماتی، سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار به دنبال راهکارهایی نوین برای جذب و حفظ مشتریان می باشند. سازمان ها در مسیر تطبیق خود با تغییرات مداوم ناگزیرند فرآیندهای نوآوری را تقویت و حمایت نمایند. برای رسیدن به این منظور سازمان ها می بایست از اهرم هایی برای تسهیل و تقویت این فرآیندها در سازمان استفاده و بسترهای لازم را برای آن فراهم نمایند. امروزه با مطرح شدن مفهوم بازاریابی داخلی اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) بیش از پیش روشن تر شده است . لذا تحقیق حاضر به منظور شناسایی وضع موجود اقدامات بازاریابی داخلی در راستای نوآوری در سازمان و همچنین بررسی نقش بازاریابی داخلی بر روی نوآوری در سازمان انجام شده است. مقاله از نوع مروری است که با بررسی کتب و مقالات مرتبط در چارچوب مطالعه کتابخانه ای تدوین گردیده است . در این مقاله حوزه های تاثیرگذار بر روی موفقیت یا شکست سازمان در نوآوری شامل : فرهنگ سازمانی، ساختارها و فرآیندها، ارتباطات با کارکنان و فضا برای ابتکار، کارکنان، شایستگی های کلیدی و یکپارچگی بررسی، سپس نقش بازاریابی داخلی در هر یک از این حوزه ها تشریح گردیده است . نتایج بررسی نشان می دهد که در هر یک از این حوزه ها بازاریابی داخلی نقش مهم و کلیدی ایفا نموده و منجر به بیشتر شدن احتمال موفقیت سازمان در نوآوری می شود.