سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا مهرآفرین – دانشیاردانشگاه سیستان و بلوچستان
نورالدین مهدی قایم پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی سعادتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اوضاع و شرایط خاص جهان امروزاهمیت و اعتبار روزافزون و فراوانی به فعالیتهای باستان شناسی بخشیده و منجر به این شده است که رشته باستان شناسی جایگاه خاصی رادرجوامع علمی برای خود فراهم کند کشورهای مختلف جهت دستیابی به اثار شاخص باستانی معرفی آن به جهان جذب توریسم و وضعیت بهتر اقتصادی سرمایه گذاری زیادی درزمینه های مطالعات و فعالیت های باستان شناسی انجام میدهند این مطالعات دردوزیرگروه اصلی بررسی میدانی و حفاری دسته بندی میگردد و هرساله درجای جای کشور شاهد انجام فعالیت هایی از این دست و حضور باستان شناسان درمحوطه های باستانی مختلف هستیم مرزهای امروزی ایران نیز همچون دیگر قسمت های آن درزمره مناطق مهم باستانی کشور به حساب می ایند بطوریکه درگوشه گوشه آن شاهد مناطق شاخص فرهنگی و باستانی هستیم پژوهش حاضر درپی بازنمایی اهمیت امنیت مرزی و نقش غیرقابل انکار آن درفعالیت های باستانشناختی است و روش تحقیق برتجربیات شخصی و مشاهدات عینی نگارندگان درفعالیت های میدانی به خصوص بررسی پهن دشت سیستان استوار است.