سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – دستیارعلمی دانشگاه پیام نور
سیمین شمس – مدرس دانشگاه آزاد
بهمن غلامی – مدرس دانشگاه پیام نور
سکینه هاشمیان – دستیارعلمی

چکیده:

باتوجه به اینکه رویکرد ویژگیهای شخصیتی و فردی که ساختارهایی برای تشریح مشخصات رفتاری افراد برای کارافرین شدن است باید مشخصات و ویژگیهای افراد را که برکارافرین بودن آنها تاثیر می گذاردمورد توجه و بررسی قرار داد درواقع ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد برتمایل آنها به کارافرینی اهمیت بسیاریزیادی دارد بنابراین اینپژوهش با هدف بررسی و سنجش تاثیر ویژگیهای شخصیتی افراد برتمایل آنها به کارافرینی درشهرستان مهران صورت پذیرفته است روش تحقیق دراین پژوهش ازنوع پیمایشی است و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان مهران می باشند که باانتخاب حجم نمونه ۱۵۰ نفر از طریق فرمول کوکران با نمونه گیری تصادفی مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای کانون کنترل درونی و عمل گرایی و سلامت فکری و تمایل به کارافرینی رابهط معناداری وجود اما بین متغیرهای توفیق طلبی تحمل ابهام رویاپردازی و چالش طلبی و تمایل به کارافرینی رابطه ای معناداری وجود ندارد.