سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرعباس بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیزاسیون کشاورزی
جواد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
امیر همتیان –

چکیده:

برای تداوم زندگی همسو با پیشرفت درجهان ناگزیر به پرداختن به توسعه پایدار هستیم توسعه پایدار با توازن و ارتباط هماهنگ درسه مولفه توسعه زیست محیطی اجتماعی و اقتصادی دربستر فرهنگ و جامعه نمود می یابد نقش و تاثیر کشاورزی درتوسعه پایدار و همه جانیه به عنوان یکی از ارکان استراتژیک کشور غیرقابل انکار است استفاده بهینه از خاک و منابع آبی و راه های کاهش و پیش بینی مشکلات مربوط به آنها همواره از اهداف توسعه پیادار کشاورزی صحیح و اصولی بودهاست تا بتوان بیشترین بازده را از حداقل منابع بدست آورددرمطالعه حاضر از روش کتابخانه ای استفاده شد و نتایج بدست آمده برتوسعه کشاورزی پایدار به عنوان رویکردی کارآمد پویا و آینده نگر درراستای دستیابی به توسعه پایدار تاکیدکردند دیگر نتایج حاکی از آن بود که برای توسعه کشاورزی پایدار تغییر درنگرش تمامی عوامل دخیل درسطوح مختلف تصمیم سازی و اجرا امری ضروری است.