سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نساء موسوی – کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خم
شهروز فروتن کیا – کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ایوب مدهنی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از جمله عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به بازدید مجدد از هر شهری امکانات وسایل حمل و نقل و رفاهی سفر است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه این عوامل با تمایل گردشگران داخلی و خارجی به بازدید مجدد از استان فارس است. روش بررسی در این تحقیق، پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. دو نوع جامع آماری در نظر رفته شده است که اولی شامل مسافرانی داخلی است که در ایام تعطیلات سال ۱۳۸۷ در استان فارس حضور داشته اند. و دومی شامل مسافران خارجی است که در ایام تعطیلات تابستان سال ۱۳۸۷ در استان فارس حضور داشته اند. در این بین ۳۰۰ نفر نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه های مرتبط با مسافران در شهرهای شیراز، مرودشت، سپیدان، فیروزآباد کازرون توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت از وسایل حمل و نقل و رفاهی رابطه معناداری با تمایل به بازگشت به استان فارس در هر دو گروه داشت.