سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی صحبت لو –

چکیده:

مراکز تربیت معلم از مهم ترین مراکز آموزشی کشور محسوب می شود. این مراکز نقش بسزایی در تحقق اهداف چشم جمهوری اسلامی دارند.با توجه به قابلیت ها وپناسیل موجود در این مراکز زمینه تحقق اهداف چشم فراهم می باشد. معلمان در آموزش وپررورش به عنوان موتور متحرکه در نظام آموزشی محسوب می شوندو درس فلسفه تربیت از مهم ترین دروس در این مراکز محسوب می شود. رهبر معظم انقلاب نیز با طرح تحول بنیادین در آموزش وپرورش توجه به فلسفه تربیت اسلامی را مورد تأکید قرار دادند. با توجه به اهداف چشم انداز در ایران ۱۴۰۴ رسالت مراکز آموزشی بسیار چشم گیر بوده وبه آموزش فلسفه تربیت تأکید خاصی شده است.در این میان بازنگری سرفصل های دورس این مراکزبا توجه به اهداف آموزش در ایران ۱۴۰۴ در اولویت بوده است. از جمله دروسی که مورد بازبینی در سرفصل ها ومحتوای آموزشی شده است درس فلسفه تربیت می باشد. فلسفه تربیت قبلی از لحاظ محتوایی غربی بوده وتوجهی به فلسفه تربیت اسلامی نشده بود. درحال حاضر فلسفه تربیت در مراکز تربیت معلم متناسب با جامعه اسلامی- ایران نبوده واز چهارچوب نظری راهنمای عمل تربیت برخوردار باشد،نیست. وتاکنون در مراکز تربیت معلم به درس فلسفه تربیتی توجه کافی نشده است.هرجند کارهای مثبتی انجام شده ولی کافی نیست.محتوای وبرنامه های آموزشی این درس مناسب نبوده واین درس نیز با چالش هایی مواجهه می باشد.اما طرح تدوین سند ملی آموزش وپرورش درافق چشم انداز بیست ساله، به منظور ترسیم جهت گیریهای اساسی نظام آموزش وپرورش،با درنظر گرفتن نقش محوری برای ارزشها و باورهای دینی و ملی، به آموزش فلسفه تربیتی توجه خاصی شده است. در سند چشم انداز با توجه به تعاریف ،مبانی ،اهداف وروشها وویژگیهای ارائه شده از آموزش فلسفه تربیت ، بیشتر صبغه اسلامی داشته که این امر یکی از اهداف آموزش در ایران ۱۴۰۴ می باشد. درپژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل اسنادی، نقش وجایگاه مراکز تربیت معلم درزمینه تحقق اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آموزش فلسفه تربیت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری،کلیه منابع ومراجع در زمینه فوق الذکر بوده است ودر این زمینه نمونه گیری انجام نشده است. ابزار پژوهش،فیش برداری بوده است وداده های حاصل مورد تجزیه وتحلیل کیفی قرار گرفته اند.