سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز حیدری – دانشجویان کارشناسیارشد اقلیمشناسی، گروهجغرافیا، دانشگاه اصفهان
روح الله نکوئی –
سیدمحمد حسینی –

چکیده:

در این پژوهش، رویکرد محیطی به گردشی به عنوان رهیافت اولیه مطالعه در نظر گرفته شد و از دو پایگاه داده استفاده گردید، یکی مقدار بارش روزانه ۱۲ ایستگاه سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی در استانهای مازندران و گیلان در بازه زمانی ۱۳۲۹/۱۰/۱۱ تا۱۳۸۳/۱۰/۱۱را شامل میشود که بارشهایی بالاتر از ۱۰۰ میلیمتر داشتند، در نرم افزار متلب، ماتریس استاندارد شدهای با آرایش P (P31589*6) برای هر ایستگاه آماده شد که ردیف آن، تعداد روزها و ستون آن، آمارههای مربوط به بارش ایستگاههای مورد مطالعه است. درمرحله بعد دو روزنماینده انتخاب شد. پایگاه دوم، دادههای مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار تراز دریا، دمای هوا، نمویژه، مولفه شرق سوی باد و شمال سوی باد در عرض جغرافیایی ۰ تا ۸۰ درجه شمالی و طول ۰ تا ۱۲۰ درجه شرقی است که آمار آن از پایگاه NCARNCEP/ مربوط به مرکز پیشیابی اقلیم ایالات متحده آمریکا به صورت دیدهبانیهای شش ساعته برداشت شده است. نقشهها با روش کریجینگ درونیابی شدند و به صورت شبکهبندی به اندازهی یاختههای ۲/۵*۲/۵درجه قوسی قابل دسترسی هستند. یافتهها نشان داد که در ۶۴ درصد بارشهای ابرسنگین استان مازندران و گیلان واچرخند سیاه، ۱۷ درصد واچرخند سیبری و ۱۹ درصد الگوی ادغامی نقش داشته و رطوبت این گونه بارشها، عمدتاً از دریای سیاه، مدیترانه و خزر تأمین شده است