سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شقایق هاشمی مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
کریم صالح زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
منصور پاشایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
خسرو صدر حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و حمایت های سازمانی دریافت شده بر کا رآفرینی سازمانی کارکنان فعال و غیر فعال حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در سال ۱۳۹۰ انجام شد. جامعه آماری و نمونه آماری این مطالعه شامل کلیه کارکنان دانشگاه که به تعداد ۱۷۷ آزمودنی (۱۰۸ مرد و ۶۹ زن و ۱۴۷ متأهل و ۳۰ مجرد) بودند که از این تعداد ۵۴ نفر دارای فاقد فعالیت حرکتی خاص یا تمرین ورزشی بودند و ۱۲۳ آزمودنی در طول هفته حداقل دو جلسه ۹۰ دقیقه ای در فعالیت های ورزشی دوستانه از جمله بازی فوتسال و پیاده روی (مردان) و آمادگی جسمانی و پیاده روی (زنان) شرکت می کردند. که به وسیله پاسخ به سه نوع پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لاو، پرسشنامه حمایت های سازمانی دریافت شده ساخته ایسنبرگر، پرسشنامه رفتار کارآفرینی پیرسه اندازه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در راستای تحلیل داده ها از مدل های آماری رگرسون تک متغیری به منظور بررسی اثر حمایت های سازمانی بر کارآفرینی سازمانی و همچنین اثر هوش هیجانی بر کارآفرینی سازمانی استفاده شد و در نهای با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به رابطه بین هوش هیجانی از طریق فعالیت ورزشی (به عنوان متغیر تعدیل کنند) بر کارآفرینی پرداخته شد. بر این اساس یافته های این مطالعه نشان داد که : – بین حمایت های سازمانی دریافت شده و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. – بین هوش هیجانی و کارآفرینی و فعالیت ورزشی آزمودنی ها اثر تعدیل کنندگی مشاهده نشد. – بر این اساس بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنا داری مشاهده گردید. – بین ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت استخدامی، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی) و هوش هیجانی و کارآفرینی و حمایت های سازمانی دریافت شده ارتباط معنی داری مشاهده نشد.