سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعلی وزیری –
علی معقولی –
نویده خطابی –

چکیده:

بنابرواقعیت های موجود جوامع بشری در عصر حاضر یکی ازمهمترین مشکلات جوامع درحالت وسعه و حتی کشورهای توسعه یافته معضل بیکاری است آن هم درشرایطی که با ارزشترین سرمایه بشری عصرحاضر دانش و قابلیت های بکارگیری آن درعرصه های گوناگون می باشد که به ثمرنشستن این قابلیت ها جزدرفرایند کارافرینی امکان پذیرنمی باشد فرایند کارافرینی نیز بدون داشتن دانش و اموزشهای لازم آن هم ازطریق یک مرجع قابل قبول اجرایی نمی گرد مرجعی همچون دانشگاه با خیل عظیم دانشجویان و فارغ التحصیلان جویای کاردرسراسردنیا نقاط کشور ارتباط دارد و ازاعتبار کافی نیز درسطح جامعه برخوردار است هستهکارافرینی دانشگاه درایران این مهمر را برعهده گرفته است و این مقاله نیز به بررسی بخشی ازفعالیت های هسته کارافرینی دانشگاه پیام نورتربت حیدریه درسال ۹۰ درقالب اجرای یک طرح می پردازد که نتایج حاصل از موفقیت ۸۰درصدی طرح مذکور حکایت دارد.