سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر قاسم زاده بیدختی – کارشناس ارشد تربیت بدنی
نادر فرهپور – دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بو علی همدان
علی اکبر هاشمی جواهری – استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش ارتباط بین نیروی عضلانی با انحرافات مرکز ثقل در چهار تکلیف متفاوت در ورزشکاران نخبه و غیر ورزشکاران می باشد. روش شناسی: تعداد ۱۶ ژیمناست در سطح قهرمانی کشور و ۱۲ کشتی گیر نوجوان در سطح قهرمانی استان به همراه ۱۶ غیر ورزشکار در این تحقیق شرکت کردند. میانگین سنی آزمودنی ها ۱/۶۸±۱۳/۰۰ سال و میانگین وزنی ۶/۶۸±۳۹/۸۳ کیلوگرم بود. برای اندازه گیری نیروی عضلانی عضلات چهار سر ران و پلانتار فلکسورها از دینامومتر Dynamonetr Back/Leg/Chest استفاده شد. تعادل ایستای آزمودنی ها با استفاده از تعادل سنج ایستا در چهار تکلیف متفاوت با شاخص های تعادلی شامل: انحرافات قدامی- خلفی مرکز ثقل (A/P)، انحرافات میانی- جانبی مرکز ثقل (M/L)، انحرافات کلی مرکز ثقل به سانتیمتر و درصد (Slcm, Sl%) و مساحت انحرافات (Area) اندازه گیری شد. برای تجزیه تحلیل اطلاعات از ANOVA استفاده گردید.