سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه موثق بهستانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهرداد محرم زاده – استادیار دانشگاه ارومیه
رضا طلائی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده:

آموزش کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد.با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون، فناوری ونیز تعدد مشاغل و حرفه و برای جلوگیری از اتلاف منابع، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد.هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نیازسنجی آموزشی در راستای توانمندسازی منابع انسانی مراکز آموزش عالی و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان تربیت بدنی شاغل در دانشگاههای شهرستان ارومیه (دانشگاه ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه آزاد واحد ارومیه و دانشگاه پیام نور واحد ارومیه) و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی و هیئت های رشته های ورزشی تشکیل می دهد که مجموعا۱۲۱ نفر را شامل می شود که به صورت تمام شمار (N=n ) انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق، داده ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد، پس از روایی و پایایی سنجی جمع آوری گردید. (α=۰٫۸۴( آزمون کالموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع نمرات پاسخ دهندگان را نشان داد. پس از گردآوری داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری Spssv17 و از طریق آزمون آماری ضریب همبستگی و نیز آزمون آماری تحلیل عاملی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات گردید. نتایج تجزیه و تحلیل اماری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه های دریافتی نشان داده است که براساس نتایج تحلیل عاملی، پاسخ ها در چهارعامل عمده جای گرفتند. عامل اول (مجهزشدن سازمان به وسایل و تجهیزات ورزشی) با E6 برابر ۸۶۹/۴ و پوشش ۵۷۴/۴۰ درصدی واریانس، عامل دوم (تجهیزات و وسایل کمک آموزشی) با E برابر ۱۹۵/۲ و پوشش ۲۸۹/۱۸درصدی واریانس، عامل سوم (حضور نیروهای تربیت بدنی در مسابقات جهانی) با E برابر ۲۳۸/۱ و پوشش ۳۱۳/۱۰ درصدی و عامل چهارم (شرکت در سمینار و کنگره های بین المللی) با E برابر ۰۲۲/۱ و پوشش ۵۱۶/۸ درصدی واریانس را پوشش داد. این چهارعامل مجموعا ۶۹۲/۷۷ درصد کل واریانس را پوشش دادند. از دیگر نتایج، اختلاف معنی دار موجود بین نظرات کارکنان با مدارک تحصیلی مختلف در خصوص میزان استفاده از سخنرانی و کنفرانس ها وجود داشت نشان می دهد که این اختلاف شاید بدلیل نوع کار و وظایفی است که کارکنان بامدارک تحصیلی مختلف به عهده داشته اند. و لذا در تدوین و برنامه ریزی آموزش کارکنان باید به نوع آموزش برای کارکنان با مدارک تحصیلی مختلف در شغلهای مختل نیز توجه شود.