سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن رحمانی – عضوعلمی کشاورزی دانشگاه پیام نور استان خوزستان واحدترکالکی
فاطمه نورکی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد ترکالکی،دانش آموخته مدیریت علف های هرزدا
مسعود برادران – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) خوزستان

چکیده:

این تحقیق باهدف کلی بررسی نقش نگرش گلخانه داران درخصوص کش اورزی پایدار بر عملکرد گلخانه های صیفی استان خوزستان درسال ۱۳۸۹ انجام گرفت. تحقیق حاضراز نوع کاربردی است که به روش پیمایشی در استان خوزستان انجام شد . واز ابزار پرسشنامه وروش مصاحبه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید . جامعه آماری این تحقیق شامل ۹۵ واحد گلخانه صیفی استان می باشند. به منظور تعیین اعتبار (روایی) از روش پانل متخصصان استفاده شده است.و برای تعیین اعتماد ( پایایی) پرسش نامه تعداد ۳۰ نسخه از پرسش نامه را توزیع کرده و پس از جمع آوری آنها، با نرم افزار spss نمره ۱۱/۵ ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد . این ضریب به میزان ۰/۸۲ دست آمد. که مبین رضایت بخش بودن پایایی کل پرسش نامه می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین نگرش گلخانه داران درخصوص کشاورزی پایدار و عملکرد این واحد های تولیدی رابطه ی معنی دارمثبت آماری وجود دارد.