سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

صالح پویا – کارشناس اداره امور شعب بانک ملی استان کردستان، دانشجوی کارشناسی ارشد
واحد رزمان – کارشناس شرکت مخابرات استان کردستان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجر

چکیده:

در دهه های اخیر، نظریه اطلاعات نامتقارن، بعنوان بحثی مهم و پرچالش در بازارهای اقتصادی و مالی مطرح بوده است. امروزه مدلهای مختلف اطلاعات نانتقارن، بعنوان ابزاری مفید در پژوهشهای اقتصادی کاربرد دارد که می توان به کاربردهای آن در بازارهای سنتی کشورهای در حال توسعه گرفته تا بازارهای مدرن کشورهای توسعه یافته اشاره نمود. در فرض واقعی اطلاعات نامتقارن، کارگزاران حاضر در یک سمت بازار، اطلاعاتی بهتر نسبت به سایر کارگزاران حاضر در آن سمت بازار دارند، برای مثال کسانی که می خواهند یک اتومبیل دست دوم خوب خریداری کنند ترجیح می دهند به واسطه مراجعه کنند تا به شخص فروشنده. نامتقارن بودن اطلاعات ممکن است موجب افزایش انتخاب ناجور در بازارها شود و اثرات خاصی را در تصمیم گیریهای اقتصادی و مالی ایفاء نماید. بررسی نقش اطلاعات نامتقارن در بازارهای مختلف اقتصادی، می تواند بعنوان ابزاری قوی جهت تشخیص جایگاه و ایجاد محرکهای خص جهت اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب در راستای توسعه اقتصادی، عمل نماید. با شناسایی این ویژگی ها می توان به ساماندهی و توسعه بازارهای اقتصادی به سمت توسعه یافتگی قدم برداشت. هدف این مقاله بررسی نقش و جایگاه نظریه اطلاعات در تصمیم گیری و ساماندهی بازارهای اقتصادی و مالی بوده که در نهایت بتوان با انجام این بررسی، میزان اهمیت مدل های اطلاعاتی مناسب جهت ساماندهی و توسعه بازار بمنظور کارا بودن، تشریح نمود.