سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار و عضو هیئت علمی
سحر جعفریان – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی

چکیده:

با توجه به جهانی شدن و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده کارگشا نیستند و باید به شیوه های جدید اندیشید، این امر در خصوص سازمان ها نیز صدق می کند. لذا باید به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختار های نوین بود. برای شناخت فرصتهای جدید و افزایش بهره وری نیاز مبرم به شناخت رابطه بین نظام مدیریت منابع انسانی وتوسعه کارآفرینی سازمانی درون سازمانها احساس می شود. در مقاله حاضر، ابتدا مفاهیم و تاریخچه کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی ارائه شده است، سپس به توصیف تقاطع و ارتباط بین نظام مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی درون سازمان ها پرداخته و نیز استراتژی های مهم نظام مدیریت منابع انسانی از قبیل آموزش، ارزیابی عملکرد، پاداش، حقوق و دستمزد و نگهداری، در این حیطه شرح داده شده است. لذا مدیریت منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید تا آنجا که می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی سازمانی شود