سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سمیه امامی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی، دانشگاه گیلان.
محمدکریم معتمد – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه گیلا

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی نقش نظامهای بهره برداری در ارتقاء دانش فنی کشاورزان میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزانی است که در سال زراعی ۸۶-۸۵ به کشت برنج مشغول بوده اند. حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای و فرمول کوکران، ۳۵۵ عدد بهدست آمد که ۱۴۵ نفر از اعضاء نظام بهره برداری خرد و دهقانی، ۹۰ نفر از اعضاء تعاونی تولید، ۱۲۰ نفر از اعضاء تعاونی مشاع میباشند. این تحقیق از نوع کاربردی، علی- مقایسه ای، همبستگی میباشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات میدانی، پرسشنامه میباشد که پس از تعیین روایی و اعتبار نسبت به تکمیل آن اقدام گردید. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها و چگونگی روابط بین متغیرها از آمار توصیفی (فراوانی، درصدها، میانگین) و آمار استنباطی (تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. آزمون فرضیه ها نشان داد، میزان شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی، دانش فنی، میزان تولید شلتوک (عملکرد)، در افراد عضو تعاونی تولید، تفاوت معنیداری با افراد عضو در نظام بهره برداری خرد و دهقانی و تعاونی مشاع دارد. بین افراد عضو تعاونی مشاع و نظام بهره برداری خرد و دهقانی تفاوت معنی داری در متغیرهای ذکرشده وجود ندارد. همچنین میزان تولید شلتوک (عملکرد) با دانش فنی، دانش فنی با شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی رابطه معنیدار و مثبت دارد