سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهدی افخمی اردکانی – پژوهشگاه صنعت نفت، برنامه ریزی نیروی انسانی
فاطمه محمدزاده شرفشاده – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد تحصیلات تکمیلی

چکیده:

فرهنگ سازمانی برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار سازمانی، تعهد، وفاداری و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ابزار مناسبی است. از طرفی رضایت شغلی یکی از پیش بینی کنندههای رفتارشهروندی سازمانی می باشد زیرا کارکنان راضی وخشنود تمایل بیشتری به درگیر شدن با رفتارهایی دارند که ارزش آنها را تقویت کند و سازمان را حمایت کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت و رفتار شهروندی سازمانی، ارتباط چند سویه مقوله های فرهنگ، رضایت و رفتارشهروندی سازمانی را در قالب یک مدل علیّ بررسی می نماید. در مدل تحلیلی مقاله حاضر، فرهنگ سازمانی، متغیر برونزا و رضایت شغلی و رفتارشهروندی سازمانی متغیرهای درونزا هستند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسشنامه با طیف پنج تایی لیکرت می باشد.. برای انجام محاسبات نیز از نرم افزارهای لیزرل و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر روی رضایت شغلی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد، رضایت شغلی هم بر روی رفتارشهروندی سازمانی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد و همچنین رضایت شغلی در رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی نقش میانجی دارد.