سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه مرادی برزل آباد – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
عظیم اکبری رستم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

اهمیت توجه به برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی تاکید شده و عرصه ی آموزش عالی به عنوان صحنه اصلی مهارت آموزی و پرورش خلاقیت و افزایش روحیه علمی دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف، بررسی نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در توسعه روحیه و مهارت های کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان و متخصصین مراکز آموزش عالی می باشد. روش این پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه متخصصین و دانشجویان حوزه برنامه ریزی درسی و کارآفرینی دانشگاه های دولتی تهران می باشد. روش نمونه گیری هدفمند و افراد در دسترس می باشد که ۴۰ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل داده ها هم در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توجه به مولفه های برنامه درسی پنهان در توسعه روحیه و مهارت های کارآفرینی مثمرثمر و یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.